Regulamin składek członkowskich

Członkowie Uczniowskiego Klubu Sportowego „G-8 Bielany”- zwanego dalej Klubem - zgodnie z zapisami Statutu- zobowiązan są do opłacania składek członkowskich.

§1

Członkowie Uczniowskiego Klubu Sportowego „G-8 Bielany” zobowiązani są do opłacania składki członkowskiej, której wysokość – zgodnie z zapisami Statutu - uchwala Zarząd Klubu.

§2

Do obniżonej składki członkowskiej mają prawo:
1. decyzją Zarządu Klubu- członkowie szczególnie aktywni w działaniach społecznych realizowanych przez Klub- maksymalnie do kwoty stanowiącej 20% wysokości uchwalonej składki członkowskiej,
2. zawodnicy reprezentujący Klub, będący zarazem drugim lub kolejnym członkiem Klubu w rodzinie (dotyczy krewnych w linii prostej) - 50% wysokości uchwalonej składki członkowskiej,
3. zawodnicy reprezentujący Klub, będący członkami Kadry Narodowej danej dyscypliny sportowej i /bądź trenujący w centralnych ośrodkach szkolenia sportowego, medaliści Mistrzostw Polski, Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata od kategorii junior młodszy – 20 % wysokości uchwalonej składki członkowskiej.
4. decyzją Zarządu Klubu- zawodnicy będący w trudnej sytuacji materialnej – maksymalnie do 5 zł/miesięcznie, po wniesieniu podania i udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej.

§3

W szczególnych sytuacjach Zarządowi Klubu przysługuje prawo do umorzenia zaległości bez ponoszenia konsekwencji przez członka.

 §4

Opłacanie składek członkowskich następuje :
- jednorazowo lub ratalnie (comiesięcznie), najpóźniej do końca miesiąca, którego dotyczy dana składka,
- u kasjera Klubu w siedzibie Klubu lub jako prawidłowo opisana wpłata (składka członkowska…….imię i nazwisko członka) na wskazane konto organizacji.

§5
Zasady dotyczące terminowości opłacania składek i możliwości skreślenia członka Klubu w przypadku niedopełnienia obowiązków z tym związanych określa Statut Klubu.
§6
Nowoprzyjęci członkowie Klubu zaczynają regulować składki poczynając od miesiąca, w którym zostali przyjęci. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Klubu może zadecydować o wpłacie pierwszej składki w kolejnym miesiącu.
§7
Zawodnicy będący uczniami oddziałów przedszkolnych (dyscypliny wczesne), szkół podstawowych oraz gimnazjów są zobowiązani do wnoszenia składek członkowskich w ciągu trwania roku szkolnego tj. w m-cach wrzesień-czerwiec, a zwolnieni z tego obowiązku w miesiącach lipiec-sierpień. Pozostali członkowie zobowiązani są do regulowania składek przez 12 miesięcy w roku.
§8
Niniejszy regulamin został przyjęty Uchwałą Zarządu UKS „G-8 Bielany” w dniu 22.09.2012 i wchodzi w życie z dniem 1,10.2012. Wysokość składki członkowskiej pozostaje na niezmienionym poziomie - 50,00 zł miesięcznie.

Box 1

Box 2

TYRpolska

logoTYR

Pomóż i Ty

pomoc