Statut Uczniowskiego Klubu Sportowego „G-8 Bielany”


Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba, i charakter prawny


§1

Stowarzyszenie kultury fizycznej nosi nazwę Uczniowski Klub Sportowy „ G-8 Bielany”, jest zwane dalej Klubem. Jest stowarzyszeniem zrzeszający uczniów, nauczycieli i sympatyków sportu.


§2

1. Siedzibą Klubu jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem miasta stołecznego Warszawy i województwa mazowieckiego.
3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.


§3


Klub jest stowarzyszeniem wpisanym do ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Prezydenta miasta stołecznego Warszawy i z tego tytułu posiada osobowość prawną.


 §4

Klub działa zgodnie z:
· ustawą o kulturze fizycznej,
· ustawą Prawo o stowarzyszeniach,
· ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
· ustawą o systemie oświaty,
· własnym Statutem.


§5

Klub może być członkiem innych stowarzyszeń kultury fizycznej o zasięgu krajowym i międzynarodowym.


§6

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, oznak, i znaczków organizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział II
Cel i środki działania


§7

Celem Klubu jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu przez:
1. planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego i rekreacyjnego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz pomoc
organizacyjną i materialną rodziców uczniów, zawodników oraz sympatyków Klubu,
2. angażowanie członków Klubu do uprawiania różnych form aktywności ruchowej i uczestnictwa w zawodach sportowych w celu wszechstronnego rozwoju ich
sprawności fizycznej i umysłowej,
3. uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych na terenie działania Klubu,
4. organizowanie działalności sportowej i rekreacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,
5. organizowanie członkom Klubu różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
6. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości członków Klubu poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu,
7. organizowanie zgrupowań i obozów sportowych,
8. podwyższanie kwalifikacji członków Klubu,
9. prowadzenie działalności informacyjnej, której celem jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
10. dbałość o zdrowie członków Klubu,
11. organizację warsztatów, konferencji, szkoleń,
12. promocję działań Klubu.


§8

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorami placówek oświatowych, radą rodziców i innymi strukturami o charakterze sportowym i rekreacyjnym, polskimi związkami sportowymi, władzami państwowymi i samorządowymi, międzynarodowymi federacjami sportowymi.


§9

1. Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów.
2. Klub, dla realizacji swoich celów, może zatrudniać pracowników.
3. Klub może podjąć działalność gospodarczą służącą realizacji celów statutowych.
4. Klub prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki


§10

Członkowie Klubu dzielą się na:
1. Zwyczajnych
2. Wspierających
3. Honorowych


§11

.
1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie wszystkich rodzajów szkół, rodzice, nauczyciele, sympatycy sportu, którzy złożą deklarację pisemną, wykażą się pracą społeczną na rzecz Klubu i zostaną przyjęci uchwałą Zarządu Klubu. Uchwała podjęta większością głosów musi zapaść w ciągu 28 dni od daty złożenia deklaracji. Wysokość składek członkowskich może zostać uregulowana w „Regulaminie składek członkowskich” przyjętym przez Zarząd w drodze uchwały.
2. Osoby małoletnie mogą być członkami zwyczajnymi Klubu.
3. Osoby małoletnie, które nie ukończyły 16 roku życia, mogą być członkami zwyczajnymi Klubu za zgodą ich ustawowych przedstawicieli.
4. Członkami wspierającymi są osoby fizyczne lub prawne, które złożą deklarację pisemną, zadeklarują świadczenie pomocy materialnej, rzeczowej, lub merytorycznej na rzecz Klubu. Uchwała Zarządu o przyjęciu do grona członków wspierających, podjęta większością głosów, musi zapaść w ciągu 28 dni od daty złożenia deklaracji.
5. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie Klubu na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Klubu


§12


Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. wybierać i być wybierani do władz Klubu oraz uczestniczyć w Walnym Zebraniu Klubu z głosem stanowiącym, z ograniczeniami wynikającymi z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach,
2. brać czynny udział w działalności Klubu i korzystać z jego pomocy w realizacji zadań statutowych,
3. zgłaszać postulaty i propozycje wobec władz Klubu,
4. uczestniczyć w zawodach sportowych i imprezach organizowanych przez Klub,
5. korzystać z urządzeń i obiektów udostępnionych Klubowi, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd.


§13

Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
1. przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Klubu,
2. dbanie o dobre imię Klubu i przyczynianie się do jego rozwoju,
3. uczestniczenie w zawodach i imprezach sportowych oraz innych zadaniach realizowanych przez Klub,
4. terminowe opłacanie składek członkowskich,
5. działanie na rzecz realizacji celów statutowych Klubu.


§14

Członkowie wspierający mają uprawnienia członków zwyczajnych, z wyłączeniem głosu stanowiącego oraz czynnego i biernego prawa wyborczego, przy czym osoby prawne działają poprzez swoich przedstawicieli, którzy korzystają z w/w uprawnień.


§15

Członkowie honorowi mają uprawnienia członków zwyczajnych z wyłączeniem głosu stanowiącego oraz czynnego i biernego prawa wyborczego na Walnym Zebraniu Klubu.


§16

Do obowiązków członków wspierających należy:
1. udzielanie pomocy Klubowi w jego realizacji zadań statutowych zgodnie ze złożoną deklaracją członkowską,
2. przestrzeganie postanowień Statutu Klubu i uchwał władz Klubu.


§17

1. Członkostwo ustaje wskutek:
1) wystąpienia członka, złożonego na piśmie do Zarządu, a w przypadku osoby niepełnoletniej z chwilą cofnięcia zgody jego ustawowego przedstawiciela, po podjęciu przez Zarzą stosownej uchwały.
2) skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich, przez okres co najmniej 2 miesięcy, po uprzednim wezwaniu do uiszczenia składek.
3)wykluczenia uchwałą Zarządu w przypadku:
a) nieprzestrzegania postanowień Statutu lub działania na szkodę Klubu,
b) nieprzestrzeganie uchwał władz Klubu,
c) braku przejawów aktywnej działalności na rzecz Klubu,
4) skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
a) śmierci członka,
b) utraty osobowości prawnej.
5) Rozwiązania Klubu.
2. Od uchwały Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu z Klubu, członkowi przysługuje prawo złożenia odwołania do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Klubu jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Klubu


§18

1. Władzami Klubu są:
a) Walne Zebranie Klubu,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz wybieralnych Klubu trwa 4 lata. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania Klubu.
3. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają większością głosów, o ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.


§19

1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Klubu o charakterze sprawozdawczo-wyborczym zwoływane jest przez Zarząd raz na 4 lata.
3. Walne Zebranie Klubu, o charakterze sprawozdawczym zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.
4. Nadzwyczajne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek 1/3 pełnoletnich członków klubu.
5. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie nie później niż 1 miesiąc od daty złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.


§20

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:
a) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium dla ustępującego Zarządu,
b) uchwalanie ogólnych kierunków działalności klubu,
c) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
d) podejmowanie uchwał o zmianie Statutu lub rozwiązaniu się Klubu oraz o przyjęciu budżetu Klubu na dany rok,
e) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania, niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Klubu.
2. Walne Zebranie jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej ½ członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
3. W Walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.
4. O terminie, miejscu i porządku Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków na 2 tygodnie przed zebraniem.


§21

1. Zarząd składa się z 3-7 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy wybierają spośród siebie Prezesa, V-ce Prezesa i Sekretarza. Walne Zebranie Klubu każdorazowo określa liczbę członków Zarządu na daną kadencję.
2. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
3. Do ważności uchwał Zarządu konieczna jest obecność co najmniej ½ liczby członków Zarządu w tym Prezesa lub V-ce Prezesa.


§22

Do kompetencji Zarządu należy bieżące kierowanie działalnością Klubu, a w szczególności:
1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,
3. ustalanie wysokości składek członkowskich,
4. uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,
5. powoływanie i rozwiązywanie sekcji sportowych i komisji problemowych,
6. przyjmowanie i skreślanie członków,
7. wnioskowanie do Walnego Zebrania o nadanie członkowstwa honorowego Klubu,
8. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i uchwałami Walnego Zebrania Klubu,
9. składanie sprawozdań z działalności Klubu,
10. rozstrzyganie sporów w obrębie Klubu.


§23

1. Członek Zarządu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków klubu.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania w ciągu 30 dni od doręczenia uchwały o zawieszeniu.
4. Członek Zarządu może być odwołany z Zarządu wyłącznie w drodze uchwały Walnego Zebrania.


§24

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybieranych przez Walne Zebranie. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej każdorazowo na daną kadencję określa Walne Zebranie Klubu.
3. Komisja Rewizyjna, na pierwszym po jej wyborze posiedzeniu, wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.
5. Do zakresu kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) prowadzenie rocznych i okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,
b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określanie terminów i sposobów ich usunięcia,
c) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu oraz składanie wniosku o udzielenie lub odmowę absolutorium ustępującemu Zarządowi,
d) składanie zastrzeżeń wobec działalności Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, iż takie działanie Zarządu może wyrządzić szkody Klubowi,
e) występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,
f) Przewodniczący lub Sekretarz Komisji Rewizyjnej może brać udział w posiedzeniach Zarządu Klubu.


§25


1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynności lub odwołany z jej składu jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością głosów.
3. Zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od doręczenia uchwały o zawieszeniu.
4. Członek Komisji Rewizyjnej może być odwołany z jej składu w drodze uchwały Walnego Zebrania Klubu.


§26

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej organowi, którego skład uległ uszczupleniu, przysługuje prawo powołania nowych członków, spośród członków zwyczajnych Klubu. Liczba osób dokooptowanych, w trybie określonym w zdaniu pierwszym niniejszego paragrafu, nie może przekroczyć 1/3 liczby członków danego organu pochodzących z wyboru.


Rozdział V
Wyróżnienia i kary


§27

1. Za aktywny udział w realizacji zadań statutowych Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu


§28

1. W razie naruszenia postanowień Statutu Zarządowi przysługuje, zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu, prawo wymierzania kar:
a) upomnienia,
b) nagany,
c) zawieszenia w prawach członka,
d) wykluczenia z Klubu.
2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się doWalnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały.
3. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

Rozdział VI
Majątek i fundusze Klubu


§29

1. Na majątek Klubu mogą składać się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
2. Fundusze Klubu powstają z:
a) składek członkowskich,
b) darowizn i zapisów,
c) dotacji,
d) dochodów z majątku Klubu,
e) dochodów z działalności gospodarczej,
f) środków pochodzących z ofiarności publicznej,
g) dochodów z własnej działalności.


§30

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub V-ce Prezesa.

Rozdział VII
Zmiana Statutu i rozwiązania Klubu


§31

Zmiany Statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania

.
§32


1. Rozwiązanie Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, zaś w drugim bez względu na liczbę obecnych członków, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
2. Uchwała o rozwiązaniu Klubu określa tryb likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek.
3. Walne Zebranie ustala likwidatora, który po zakończeniu prac sporządza sprawozdanie i przedstawia je organowi ewidencyjnemu wraz z wnioskiem o wykreślenie Klubu z ewidencji uczniowskich klubów sportowych.